Cấu Trúc Would You Mind Và Do You Mind: Công Thức Và Bài Tập

cấu trúc Would You Mind

Cấu trúc would you mind được sử dụng khi muốn yêu cầu, hỏi ý kiến hoặc đề nghị một cách lịch sự. Hãy cùng Riviewer khám phá cách dùng, cấu trúc câu và một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc đặc biệt này trong bài viết nhé!

cấu trúc Would You Mind

1. Would You Mind là gì?

Cấu trúc would you mind được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh khi muốn hỏi hay đề nghị ai đó giúp đỡ một cách lịch sự và trang trọng.

Bạn có thể hiểu cấu trúc này là “Bạn làm ơn…”; “Bạn vui lòng…”, “Bạn có phiền không nếu…”

Ví dụ:

Would you mind if I sat there?
(Bạn có phiền nếu mình ngồi đây không?)

Would you mind

Các cấu trúc tương đương

Để xin phép hay đề nghị được làm gì, ngoài công thức would you mind, bạn có thể tham khảo một số cấu trúc có ý nghĩa tương đương dưới đây để sử dụng trong các tình huống giao tiếp khác nhau.

  • Anybody mind if I… (Có ai phiền không nếu tôi…)
  • I hope you don’t mind, but would it be possible for me to… (Tôi hy vọng là bạn không thấy phiền, nhưng liệu tôi có thể….)
  • Is it alright if I… (Có ổn không nếu tôi…)
  • Would it be OK if I… (Liệu sẽ ổn chứ nếu tôi…)

2. Cách dùng cấu trúc Would You Mind

Dưới đây là cách sử dụng chi tiết cấu trúc hỏi ý kiến, xin phép và một số công thức cụ thể.

2.1. Lời xin phép lịch sự.

Khi muốn đưa ra yêu cầu, hoặc hỏi ý kiến của người nghe một cách lịch sự, ta có cấu trúc would you mind if.

Công thức:

Do you mind + if + S + V(s,es)
Would you mind + if + S + V(ed)

Ví dụ:

Do you mind if I tell your mom?
(Cậu có phiền nếu tớ nói với mẹ cậu không?)

Would you mind if I closed the window?
(Cậu có phiền nếu tớ đóng cửa sổ không?)

would you mind

2.2. Lời yêu cầu, hỏi ý kiến.

Công thức:

Would/Do you mind + (S) + V-ing

Ví dụ:

Do you mind being quiet for a minute?
(Cậu làm ơn yên lặng 1 phút thôi được không?)

Would you mind my friend coming with us on the picnic?
(Cậu có đồng ý để bạn tớ đi picnic cùng chúng mình không?)

Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc do you mind và would you mind:

  • Would you mind và Do you mind có ý nghĩa tương tự nhau, nhưng Would you mind mang sắc thái lịch sự, trang trọng hơn.
  • Would you mind được dùng với động từ chia ở thì quá khứ. Do you mind đi cùng động từ hiện tại.

3. Cách trả lời câu hỏi Would/Do You Mind trong tiếng Anh

Would/Do you mind if I….  (Bạn có phiền không nếu tôi…)

Nếu thấy phiền Nếu không thấy phiền
I’m sorry, I can’t
(Xin lỗi, tôi không thể).
Please do
(Cứ làm đi)
I’d rather/ prefer you didn’t.
(Bạn đừng làm thế thì hơn)
Please go ahead
(Bạn cứ làm đi)
I’m sorry. That’s not possible.
(Xin lỗi nhé, nhưng không được đâu)
No, I don’t mind.  (Không tôi có thấy phiền gì đâu)
I’d rather not do that
(Tôi thấy không làm vậy thì hơn)
No. I’d be glad to. (Không đâu, tôi rất vui được làm thế)
I wish I could do that but I am busy right now
(Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng tôi đang bận mất rồi)
No. I’d be happy to do.
(Không tôi, rất vui lòng)
No. That would be fine. (Không, không sao hết, cứ làm đi)
Never mind/ you’re welcome. (Không sao đâu)
Not at all.
(Không hề (phiền chút nào))
No, of course not
(Đương nhiên là không phiền rồi)

Ví dụ:

Would you mind if I smoke here?
(Bạn có phiền nếu tôi hút thuốc ở đây không?)

I’d rather you didn’t.
(Tốt hơn hết là đừng)

Do you mind if we sit here?
(Bạn có phiền nếu chúng tôi ngồi đây không?)

Not at all.
(Không sao hết, cứ ngồi đi)

4. Bài tập thực hành cấu trúc Would/Do You Mind

Bài 1:

Chia dạng đúng của động từ trong các câu dưới đây.

1. Excuse me. Would you mind (put out) _______________ your cigarette? It’s a non-smoking area here.

Oh I’m sorry, I didn’t know.

2. Ma’am, would you mind (open) _______________ up your luggage? I need to look inside.

3. Would you mind (postpone) _______________ the exam?

No, it’s fine, I want everybody to be well prepared.

4.  Would you mind if I (use) _______________ your phone to make a call.

Not at all. Go ahead.

5. While we are away, would you mind if you (take care) _______________ of the cat?

I actually can’t because I will be out of town.

6. Would you mind If I (close) _______________ the back door. I am freezing.

No, you can close it.

7. Would you mind (turn up) —- the volume? I can’t hear anything.

No, not at all.

8.  I can’t figure out how to solve this problem. Would you mind (help) _______________ me?

9. Would you mind if I (sit) _______________ down?

No, go ahead.

10. I am not ready for my presentation yet. Would you mind If I (present) _______________ next week?

That’s OK. I will give you another week.

Đáp án: 

1. putting out

2. opening

3. postponing

4. used

5. took care

6. closed

7. turning up

8. helping

9. sat

10. presented

Bài tập 2:

Điền would you mind hoặc would you mind not vào các câu dưới đây.

1. _____ waiting for my daughter? She will come soon.

2. _____ putting away the toys? Every room should be tidy.

3. _____ putting the wet towel on the sofa?

4. _____ talking to me tomorrow afternoon? I am very tired now.

5. _____ speaking when you are eating?

6. _____ carrying this heavy suitcase for me?

7. _____ helping my mother to change the sheets?

8. _____ writing these letters with a red pen? My eyes have trouble with red colour.

9. _____ making the street dirty with the garbage?

10. _____ dusting the furniture? I cannot do it because I have asthma.

Đáp án: 

1. Would you mind waiting for my daughter? She will come soon.

2. Would you mind putting away the toys? Every room should be tidy.

3. Would you mind not putting the wet towel on the sofa?

4. Would you mind talking to me tomorrow afternoon? I am very tired now.

5. Would you mind not speaking when you are eating?

6. Would you mind carrying this heavy suitcase for me?

7. Would you mind helping my mother to change the sheets?

8. Would you mind not writing these letters with a red pen? My eyes have trouble with red colour.

9. Would you mind not making the street dirty with the garbage?

10. Would you mind dusting the furniture? I cannot do it because I have asthma.

Bài tập 3:

Chia dạng đúng của động từ trong các câu dưới đây.

1. Do you mind (smoke) outside, please?

2. Do you mind (speak) a bit louder, please?

3. Do you mind if I (park) here?

4. Do you mind if you (drive) slowly, please?

5. Do you mind (dance) with me?

6. Do you mind if I (postpone)my appointment?

7. Do you mind if I (sit) here?

8. Do you mind not (turn) up the volume?

9. Do you mind if I (use) your dictionary?

10. Do you mind not (drop) your litter in the street, please?

Đáp án:

1. smoking

2. speaking

3. park

4. drive

5. dancing

6. postpone

7. sit

8. turning

9. use

10. dropping

Bài tập 4:

Chia dạng đúng của động từ trong các câu dưới đây.

1. Do you mind (fix) the broken chair?

2. Would you mind if I (not join) you tonight?

3. Do you mind if I (stay) with you tonight?

4. Would you mind if you (paint) the fences?

5. Do you mind (take) my car to the service?

6. Would you mind (pass) me the salt?

7. Do you mind if I (not come) early tomorrow?

8. Would you mind (send) a letter for me?

9. Do you mind if you (turn) down the music?

10. Would you mind Daniel’s (watch) TV here?

Đáp án:

1. fixing

2. didn’t join

3. stay

4. painted

5. taking

6. passing

7. don’t come

8. sending

9. turn

10. watching

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về khái niệm, cách sử dụng và công thức của cấu trúc would/do you mind trong tiếng Anh mà Riviewer tổng hợp. Cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi, chúc bạn học tập thành công.

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

RiViewer
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0