Cấu Trúc WOULD RATHER Trong Tiếng Anh: Cách Dùng Và Bài Tập

Cấu trúc would rather

Trong giao tiếp tiếng Anh, để thể hiện các sở thích, mong muốn của bản thân, thay vì sử dụng cấu trúc I like, I want,…Ở mức nâng cao hơn, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc would rather. Would rather có nhiều cách sử dụng khác nhau trong từng thì hay các thành phần câu. Cùng Riviewer ôn lại các cấu trúc và cách dùng would rather nhé!

Cấu trúc would rather

1. Cấu trúc would rather với một chủ ngữ 

1.1. Would rather ở hiện tại hoặc tương lai

Cấu trúc would rather có thể được sử dụng để diễn tả mong muốn của người nói về một điều gì đó ở hiện tại hoặc tương lai. Cách dùng này thường được sử dụng trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh trang trọng hoặc trong văn viết.

Công thức: 

Khẳng định: S + would rather (‘d rather) + V

Phủ định:  S + would rather (‘d rather) + not + V

Nghi vấn: Would + S + rather + V

Ví dụ: 

Bill’d rather spend time on the beach.

I’d rather not answer that question.

Would you rather stay at home?

1.2. Cấu trúc would rather ở thì quá khứ

Cấu trúc ‘would rather’ có thể được sử dụng để diễn tả mong muốn, nuối tiếc của người nói về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

Công thức: 

Khẳng định (+): S + would rather + have + V3

Phủ định (-):  S + would rather (not) + have + V3

Nghi vấn (?): Would + S + rather + have + V3

Ví dụ: 

She would rather have spent the money on a holiday. (The money wasn’t spent on a holiday.)

I’d rather have seen it at the cinema than on DVD. (I saw the film on DVD.)

I would rather not have bought this shirt.

cấu trúc would rather

1.3. Cấu trúc ‘would rather than’ và ‘would rather or’

Để thể hiện sự ưu tiên, yêu thích một việc gì đó hơn một việc khác, ta có thể sử dụng would rather than và would rather orĐây cũng là cách dùng phổ biến của cấu trúc would rather trong tiếng Anh.

Ví dụ:

Would you rather eat dinner out than cook dinner tonight?

She would rather haven’t eat that chocolate cake. 

Would you rather eat here or go out?

Would you rather study or watch TV?

2. Cấu trúc ‘would rather’ với 2 chủ ngữ 

2.1. Cấu trúc ‘would rather’ ở hiện tại hoặc tương lai

Cấu trúc ‘would rather’ có thể được sử dụng để giả định điều gì đó đối lập với hiện tại hoặc mong muốn ai đó làm gì ở hiện tại hoặc tương lai.

Công thức:

Khẳng định (+): S1 + would rather (that) + S2 + V-ed

Phủ định (-): S1 + would rather (that) + S2 + not + V-ed

Nghi vấn (?): Would + S + rather +  S2 + V-ed

Ví dụ:

Tom would rather Mary bought an SUV.

Would you rather she stayed here with us?

I would rather my son worked in finance.

2.2. Cấu trúc ‘would rather’ ở quá khứ

Cấu trúc ‘would rather’ có thể được sử dụng để thể hiện mong muốn, nuối tiếc về một điều gì đó trong quá khứ hoặc giả định điều đối lập với quá khứ. Cách sử dụng này cũng tương đương với cách cấu trúc câu điều kiện loại III.

Công thức:

Khẳng định (+): S1 + would rather (that) + S2+ had + V3

Phủ định (-):S1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3

Nghi vấn (?): Would + S + rather +  S2 + had + V3

Ví dụ:

I’d rather you hadn’t rung me at work.

Linda would rather that she hadn’t divorced her husband.

The teacher would rather that I had gone to class yesterday.

3. Dạng viết tắt của would rather

Thông thường, would rather sẽ được viết tắt (trừ trong các văn bản trang trọng).

Khẳng định (+):

He would = He’d

She would = She’d

We would = We’d

They would = They’d

It  would = It’d

You would  = You’d

I would = I’d

Phủ định (-):

He would rather not = He’d rather not

She would rather not = She’d rather not

They would rather not = They’d rather not

You would rather not = You’d rather not

It  would rather not =It’d rather not

We would rather not = We’d rather not

4. Bài tập về cấu trúc would rather trong tiếng Anh

Bài tập 1: Chia dạng đúng của động từ:

1. Jennifer’d rather … (stay) home for dinner tonight.

2. I think I’d prefer … (play) chess today.

3. Would you rather I … (leave) you alone?

4. I’d rather the students … (study) for their test.

5. Peter prefers … (relax) at home on the weekend.

Bài tập 2: Điền to, than, or và chỗ trống:

1. Do you prefer coffee … tea?

2. I think I’d prefer … drive to California.

3. Would you rather go to the club … go to the beach? (asking for a choice)

4. He’d rather work all day … go to the beach! (make a specific choice)

5. My friend prefers Japanese food … American food.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng

1. I don’t fancy the theatre again. I’d rather  (go/to go/going) to the cinema.

2. I’d rather speak to him in person  (to discussing/than discuss/to discuss) things over the phone.

3. If I had a choice I think I’d rather  (live in Paris than in London/live in Paris to London/to live in Paris than London) .

4. I would rather you (go/went/had gone) home now.

5. I don’t want to go out. I’d rather (staying/stay/to stay) home.

6. I’d rather go in December (than/that/to) in May.

7. I’d rather come with you (than staying/than stay/to stay) here alone.

8. I’d rather you (stay/to stay/stayed) here with me and the kids.

9. He would rather  (save/saves/saving) up than  (spend/spends/spending) all his money.

10. Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out tonight?

Đáp án

Bài tập 1:

1. stay 2. to play 3. left 4. studied 5. relaxing/to relax

Bài tập 2:

1.to 2.to 3.or 4.than 5.to

Bài tập 3

1.go 2.than discuss 3.live in Paris than in London 4.went 5.stay 6.than 7.than stay 8.stayed 9.save/spend 10.didn’t go

Trên đây là các cách dùng phổ biến của cấu trúc would rather bạn có thể bắt gặp trong các cuộc đàm thoại tiếng Anh của người nước ngoài. Hãy đọc kỹ và note lại để nắm được cách dùng would rather đồng thời thực hành thường xuyên để biến kiến thức đó thành của mình!

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

RiViewer
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0