Cấu Trúc Prefer Trong Tiếng Anh: Lý Thuyết Và Bài Tập

Cấu Trúc Prefer Trong Tiếng Anh: Lý Thuyết Và Bài Tập

Cách dùng “Prefer” và “Would prefer” để diễn đạt thích một cái gì đó hoặc so sánh thích cái này hơn cái nọ,… sẽ được Riviewer phân tích đầy đủ chi tiết dưới đây.

Cấu Trúc Prefer Trong Tiếng Anh

1. Tổng quan về cấu trúc Prefer

1.1. Thích một thứ gì đó (prefer to V)

S + prefer + to + V …

Ví dụ:

She prefers to drink tea. ( Cô ấy thích uống trà).

Lưu ý: sau prefer là to V, nhiều bạn khá hay nhầm lẫn khi sử dụng như câu trên.

1.2. Thích thứ gì hơn thứ gì (prefer something to something)

S + prefer + V-ing + to +V-ing
S + prefer + N + to + N 

Khi chúng ta sử dụng Prefer để diễn tả thích thứ gì hơn, so sánh giữa nhiều đối tượng thì ta dùng động từ ở dạng V-ing hoặc danh từ ngay sau prefer.

Ví dụ:

I prefer tea to coffee (Tôi thích trà hơn cà phê).

We prefer going by ferry to flying (Chúng tôi thích đi bằng thuyền hơn là máy bay).

Chúng ta không sử dụng than sau prefer, đừng nhầm sang cấu trúc “would rather than” nhé.

She prefers books to magazines. (Cô ấy thích sách hơn tạp chí).

2. Cấu trúc Would prefer

Tất tần tật công thức "PREFER"
Chúng ta sử dụng Would prefer hoặc ‘d prefer, theo sau là “to Verb” hoặc “Noun” để nói về sở thích ở hiện tại hoặc tương lai

2.1. Hai cụm từ would rather và prefer đều biểu đạt sở thích

I prefer walking to cycling = I would rather walk than cycle.
=> Tôi thích đi bộ hơn là đạp xe.

2.2. Sau prefer chúng ta sử dụng V-ing

I prefer using a keyboard to writing with a pen.
I’d rather use a keyboard than write with a pen.
=> Tôi thích sử dụng bàn phím hơn là viết bằng bút mực

3. So sánh Prefer và Would rather…than

3.1. Hai cụm từ would rather và prefer đều biểu đạt sở thích

I prefer walking to cycling = I would rather walk than cycle.
=> Tôi thích đi bộ hơn là đạp xe.

cấu trúc prefer

3.2. Sau prefer chúng ta sử dụng V-ing

I prefer using a keyboard to writing with a pen.
I’d rather use a keyboard than write with a pen.
=> Tôi thích sử dụng bàn phím hơn là viết bằng bút mực

4. Bài tập sử dụng Prefer, would prefer, would rather

Choose the best answer to fill the gap in each of the following:

1. I prefer coffee __________ tea.

a. to b. than c. from

2. I don’t fancy the theatre again. I’d rather __________ to the cinema.

a. to b. go c. going

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer __________ in the mountains.

a. walk b. walking

4. I’d rather speak to him in person __________ things over the phone.

a. than discuss b. to discussing c. to discuss

5. I prefer trains __________ cars.

a. from b. than c. to

6. I’m not a big fan of cars; I prefer __________ by train.

a. travelling b. travel

7. If I had a choice I think I’d rather __________________ London.

a. live in Paris than in b. live in Paris to c. to live in Paris than

8. They’d rather have lunch inside, but I’d prefer ______________ outside in the garden.

a. eat b. eating c. to eat

Đáp án

I prefer coffee to​ tea. (a.)
I don’t fancy the theatre again. I’d rather go​ to the cinema. (b.)
Although I love relaxing on beaches, I think I prefer walking​ in the mountains. (b.)
I’d rather speak to him in person than discuss​ things over the phone. (a.)
I prefer trains to​ cars. (c.)
I’m not a big fan of cars; I prefer travelling​ by train. (a.)
If I had a choice I think I’d rather live in Paris than in​ London. (a.)
They’d rather have lunch inside, but I’d prefer to eat​ outside in the garden. (c.)

Trên đây là bài viết về cấu trúc sử dùng prefer trong tiếng anh và bài tập ứng dụng. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi bài viết trên của Riviewer. Chúc bạn học tập thành công

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

RiViewer
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0